Deze site is een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland

Disclaimer

Algemene voorwaarden
Het doel van het project Mijn Digitale is om retail mkb-ondernemingen te helpen met hun digitaliseringsuitdagingen. Op MijnDigitakeZaak-aanbod.nl wordt voorzien in een overzicht van ICT-leveranciers. MKB-Nederland heeft hier slechts een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van een gebruiker of ICT-leverancier.
Het gebruik van de gegevens die door middel van het platform door de gebruikers worden verkregen, mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is niet toegestaan om deze gegevens te verwerken voor enig ander doel, waaronder – maar niet daartoe beperkt – iedere vorm van ongevraagde communicatie (spam). Het is evenmin toegestaan om gegevens (waaronder e-mail adressen) te verzamelen voor welke reden dan ook.

Aanmelding ICT-leveranciers
ICT-leveranciers en ICT-dienstverleners kunnen zich aanmelden via het formulier op de website. Hiervoor is een inschrijving in het handelsregister bij de KVK een vereiste. Als er geconstateerd wordt dat er onjuiste informatie is aangeleverd, of enigerlei misbruik wordt gemaakt, kan een aanmelding worden geweigerd. Een aanmelding is pas definitief als dit per e-mail is bevestigd.

Wij geven geen garanties
Wij kunnen u niet garanderen dat de diensten altijd zullen voldoen aan uw verwachtingen. De ICT-leverancier is verantwoordelijk voor de gepresenteerd informatie.
Het contact tussen mkb-onderneming en ICT-dienstverlener verloopt buiten het platform om. Uit het directe contact kan een overeenkomst ontstaan tussen de mkb-onderneming (opdrachtgever) en het ICT-bedrijf (leverancier). MKB-Nederland of MijnDigitaleZaak is bij overeenkomsten tussen opdrachtgever en leverancier geen partij. MKB-Nederland kan dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, veiligheid of de legaliteit van de opdrachten en/of werkzaamheden, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van de opdrachtgevers om werkzaamheden te laten verrichten en/of de bevoegdheid van ICT dienstverleners om die werkzaamheden uit te voeren. Opdrachtgever vrijwaart MKB-Nederland of MijnDigitaleZaak jegens enige vordering van derden verband houdende met dergelijke zaken.

Beperking aansprakelijkheid MKB Digitaal
MKB-Nederland heeft de inhoud van MijnDigitakeZaak-aanbod.nl met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De inhoudelijke informatie en contactgegevens zijn echter afkomstig van de ICT-leverancier. Deze leveranciers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. MKB-Nederland of MijnDigitaleZaak draagt voor de inhoud van aanvragen, opdrachten en voorstellen geen enkele verantwoordelijkheid, noch voor enige andere communicatie tussen mkb-onderneming en ICT-dienstverlener. Evenmin draagt MKB Digitaal verantwoordelijkheid voor het voldoen aan hun verplichtingen door Opdrachtgevers en ICT-dienstverleners, waaronder begrepen het voldoen aan enige betalingsverplichting, de juiste uitvoering van de te verrichten werkzaamheden.

Wijzigingen van de website
MKB-Nederland kan de website of delen daarvan te allen tijde wijzigen. Tevens kunnen wij te allen tijde onze diensten wijzigen of beëindigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of beëindiging binnen een redelijke termijn aan te kondigen voordat deze wordt doorgevoerd.

Websites en diensten van derden
De website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar het websites van derden. MKB-Nederland heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en/of het gevoerde beleid, waaronder het privacy beleid.

Overmacht
MKB-Nederland is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers en/of andere derden waarvan MKB Digitaal gebruikt maakt, hacks en internetstoringen.

Privacy statement

Op deze website is dit Privacy Statement en Cookiebeleid van toepassing.